algemene voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing.

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Milano Koenders Voetbalschool dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of per mail naar [email protected]

2.2: Hierop stuurt Milano Koenders Voetbalschool een uitnodiging voor een proeftraining per mail, zodat wij daarna het traject kunnen bepalen wat wij de speler kunnen aanbieden (voetbalschool, performance of academy traject )

2.3: Na de training neemt Milano Koenders Voetbalschool (telefonisch) contact op met de ouder mbt het mogelijke traject bij Milano Koenders Voetbalschool, bij wederzijds akkoord zal dan de factuur opgesteld worden tot het eind van je abonnement.

2.4: Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke opzegging via de website. 

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen. Hierbij kan ook gekozen worden voor een automatische incasso, waarvoor u de machtiging dient in te vullen via het inschrijfformulier.

3.2: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Komt het je niet uit, dan kun je je betaling gratis 14 dagen extra uitstellen. Lukt het niet om binnen de 14 of 28 dagen te betalen, dan moeten we de wettelijke renten in rekening brengen. Ook zullen wij de incassokosten aanzeggen en geven wij je nogmaals 15 dagen de tijd om zonder incassokosten te betalen. Wij hanteren de wettelijke rente (voor niet handels transacties) zoals vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad. De wettelijke incassokosten zijn 15% voor een bedrag tot € 2.500. Het toegestane minimum van €40 hanteren wij niet om je niet met hoge kosten op te zadelen.

3.3: De contributie wordt geind/gefactureerd door dockdock. 

Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Milano Koenders Voetbalschool het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij ingeschreven is.

3.5: Bij DockDock worden al je lopende abonnementen op één rekening gezet, die je per maand moet betalen. Daarbij betaal je ons in chronologische volgorde, dus de oudste rekening eerst, inclusief de eventuele extra rente en kosten van die rekening door te laat betalen.

3.6: Let op. Als je een betaalachterstand hebt, doordat de betaaltermijn van een rekening is verstreken, kun je geen nieuwe abonnementen toevoegen. Zodra je betaald hebt kun je dit alsnog doen.

3.7: Indien er sprake is van een wijziging in de wettelijke incassokosten en rente, zal deze wijziging ook door ons worden doorgevoerd.

4: Afmelding, Administratiekosten & Opzeggen.

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteiten waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Milano Koenders Voetbalschool. Voor contact gegevens zie www.milanokoendersvoetbalschool.nl

4.3:  De trainingen gaan in principe altijd door, maar Milano Koenders Voetbalschool behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen de dagen inhalen na de laatste trainingsdag . Wij zullen deelnemers per e-mail, via de verzendlijst en/of de website op de hoogte stellen.

4.4: U kunt uw abonnement uitsluitend opzeggen via het formulier op de website. 

Wij hanteren bij het maandelijkse abonnement een opzegtermijn van een maand.

4.5: Lopende abonnementen in dockdock kun je niet tussentijds opzeggen. Je kunt in dat geval pas stoppen met dockdock als al je abonnementen zijn afgelopen en alle rekeningen zijn betaald. Uiteraard kun je onze app verwijderen. Je mist dan wel het handige overzicht, de betalingsflexibiliteit en de grip op je abonnementen. Omdat je jouw abonnementen wel moet blijven betalen, houden we je altijd per e-mail op de hoogte en kun je betalen via betaal-linkjes.

4.6: Mocht er aanleiding toe bestaan (zoals achterstallige betalingen), dan mogen we jouw account altijd beëindigen. We zullen je hierover tijdig informeren. Let op: alle bedragen die je aan ons verschuldigd bent, worden op het moment van beëindiging (door ons of door jou) direct opeisbaar.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Milano Koenders Voetbalschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Milano Koenders Voetbalschool is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Milano Koenders Voetbalschool is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na inschrijving het verzoek om hun kleding te bestellen via Melissa Redan en/of Christianne de Haan.

6.2: Tijdens de training is het verplicht de kleding van Milano Koenders Voetbalschool te dragen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Milano Koenders Voetbalschool de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Milano Koenders Voetbalschool.

7.2: De trainers zijn actief bij een onderdeel, de kinderen draaien door in de onderdelen.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Milano Koenders Voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

9: op en aanmerkingen 

9.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan: contact@milanokoendersvoetbalschool.nl

10: Disclaimer

10.1: Milano Koenders Voetbalschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van Milano Koenders Voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. Milano Koenders Voetbalschool bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Milano Koenders Voetbalschool , gevestigd te Amsterdam, Nederland.